Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk on kirjeldada, mis tingimustel toimub veebilehe amphora.ee haldaja poolt veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmete kogumine, kasutamine, säilitamine jm töötlemine ning millised on Kasutaja õigused isikuandmete töötlemisel.

2. Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis on need andmed. amphora.ee haldaja töötleb kasutajate kohta isikuandmeid kahel viisil:

3. andmete kaudu, mida kasutaja sisestab Amphora registreerumisvormidel;

4. veebilehekülje amphora.ee kasutamise elektroonilise jälgimise teel (nt kasutaja IP aadress, kasutaja veebilehitseja identifikaator, portaali poole pöördumisele eelneva veebilehe URL, portaali lehekülje URL, mille poole kasutaja pöördus, sessiooni kestus, aeg )

5. Amphora.ee haldaja kasutab saadud infot selleks, et korraldada amphora.ee veebikeskkonna toimimist, võimaldada kasutajatel Amphora erinevate pakettide kasutajateks registreerda ning vajadusel lepingut vormistada.

6. Amphora.ee haldaja järgib isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid ning tagab töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsuse.

7. Amphora Demo või Amphora Start kasutajaks registreerumisel täidab kasutaja registreerimisankeedi, milles kasutaja avaldab amphora.ee haldaja poolt soovitud andmed kasutaja kohta. Kasutaja vastutab ebaõigete andmete esitamise s.h valeidentiteedi kasutamise eest õigusaktides sätestatud korras.

8. Amphora.ee haldaja kohustub mitte kasutama kasutaja isikuandmeid muudel eesmärkidel kui Amphora teenuste osutamisel.

9. Amphora.ee haldaja ei edasta ega avalda kasutaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma kasutaja nõusolekuta, v.a kui selline kohustus tuleneb seadusest või kasutajaga sõlmitud kokkuleppest.

10. Kasutajal on õigus saada amphora.ee-lt enda kohta käivaid isikuandmeid.

11. Kasutajal on õigus amphora.ee-lt nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

12. Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist. Sellisel juhul peab kasutaja viivitamatult lõpetama amphora.ee, Amphora Demo ja Amphora Start'i kasutamise.

13. Amphora.ee veebilehe külastamise ja kasutamisega nõustub kasutaja käesoleva privaatsuspoliitikaga ja annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks eelpoolnimetatud viisil. Kui kasutaja ei ole nõus oma isikuandmete töötlemisega, peab ta veebilehe kasutamise lõpetama.

14. Amphora.ee veebikeskkonna isikuandmete töötleja on amphora.ee haldaja Interinx OÜ, reg kood 10425769, Ehitajate tee 114, 13517, Tallinn.

 
EML
ELL
Microsoft Partner