Kasutustingimused

  
Amphora Professional Terms of Service
1. Terms
By accessing the website at https://www.amphora.ee or your Amphora URL, you are agreeing to be bound by these terms of service, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.
2. Use Licence
Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Amphora Infohaldus OY's website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a licence, not a transfer of title, and under this licence you may not:
modify or copy the materials;
use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Amphora Infohaldus OY's website;
remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.
This licence shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Amphora Infohaldus OY at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this licence, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.
3. Disclaimer
The materials on Amphora Professsional's website are provided on an 'as is' basis. Amphora Infohaldus OY makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.
Further, Amphora Infohaldus OY does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.
4. Limitations
In no event shall Amphora Infohaldus OY or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on Amphora Infohaldus OY's website, even if Amphora Infohaldus OY or a Amphora Infohaldus OY authorised representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.
5. Accuracy of materials
The materials appearing on Amphora Infohaldus OY's website could include technical, typographical, or photographic errors. Amphora Infohaldus OY does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current. Amphora Infohaldus OY may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However Amphora Infohaldus OY does not make any commitment to update the materials.
6. Links
Amphora Infohaldus OY has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Amphora Infohaldus OY of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.
7. Modifications
Amphora Infohaldus OY may revise these terms of service for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these terms of service.
8. Governing Law
These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Estonia and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts in that State or location.
Amphora Professionali kasutustingimused

1. Tingimused

Veebisaidile aadressil https://www.amphora.ee või oma Amphora URL-i sisenedes nõustute järgima neid kasutustingimusi, kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi ning nõustute, et olete vastutab kõigi kehtivate kohalike seaduste järgimise eest. Kui te ei nõustu nende tingimustega, on teil keelatud seda saiti kasutada või sellele juurde pääseda. Sellel veebisaidil olevad materjalid on kaitstud kehtivate autoriõiguste ja kaubamärkide seadustega.

2. Kasutuslitsents

 1. Luba antakse Amphora Infohaldus OY veebisaidil olevate materjalide (teave või tarkvara) ühe eksemplari ajutiseks allalaadimiseks ainult isiklikuks, mitteäriliseks ajutiseks vaatamiseks. See on litsentsi andmine, mitte omandiõiguse üleandmine ja selle litsentsi alusel ei tohi te:

  1. materjale muuta ega kopeerida;

  2. kasutada materjale mis tahes kaubanduslikul eesmärgil või mis tahes avalikul väljapanekul (kaubanduslikul või mitteärilisel);

  3. proovida Amphora Infohaldus OY veebisaidil sisalduvat tarkvara dekompileerida või ümber töötada;

  4. eemaldage materjalidelt kõik autoriõiguste või muud varalised märkused; või

  5. edastada materjale teisele isikule või "peegeldada" materjale mis tahes muus serveris.

 2. See litsents lõpeb automaatselt, kui rikute mõnda neist piirangutest, ja Amphora Infohaldus OY võib selle igal ajal lõpetada. Nende materjalide vaatamise lõpetamisel või selle litsentsi lõppemisel peate hävitama kõik teie valduses olevad allalaaditud materjalid elektroonilises või trükitud kujul.

3. Kohustustest loobumine 

 1. Amphora Professsionali veebisaidil olevad materjalid on esitatud põhimõttel „nagu on”. Amphora Infohaldus OY ei anna otseseid ega kaudseid garantiisid ning loobub ja tühistab käesolevaga kõik muud garantiid, sealhulgas kaudsed garantiid või kaubanduslikud tingimused, sobivuse konkreetseks otstarbeks või intellektuaalse omandi rikkumise või muu õiguste rikkumise.

 2. Lisaks ei garanteeri Amphora Infohaldus OY ega esita mingeid kinnitusi oma veebisaidil või muul viisil selliste materjalidega või mis tahes selle saidiga lingitud saitide materjalide kasutamise täpsuse, tõenäoliste tulemuste või usaldusväärsuse kohta.

4. Piirangud

Mitte mingil juhul ei vastuta Amphora Infohaldus OY ega selle tarnijad võimalike kahjude eest (sealhulgas ilma piiranguteta kahjude eest andmete või kasumi kaotamise või äri katkemise tõttu), mis tuleneb materjalide kasutamisest või suutmatusest sellel kasutada. Amphora Infohaldus OY veebisaidil, isegi kui Amphora Infohaldus OY-d või Amphora Infohaldus OY volitatud esindajat on sellise kahju võimalikkusest suuliselt või kirjalikult teavitatud. Kuna mõnes jurisdiktsioonis ei lubata piirata kaudseid garantiisid ega piirata vastutust tulenevate või juhuslike kahjude eest, ei pruugi need piirangud teie suhtes kehtida.

5. Materjalide täpsus

Amphora Infohaldus OY veebisaidil ilmuvad materjalid võivad sisaldada tehnilisi, trükivigu või fotovigu. Amphora Infohaldus OY ei taga, et mõni tema veebisaidil olev materjal oleks täpne, täielik või ajakohane. Amphora Infohaldus OY võib oma veebisaidil olevaid materjale igal ajal ette teatamata muuta. Kuid Amphora Infohaldus OY ei võta mingeid kohustusi materjalide värskendamiseks.

6. Lingid

Amphora Infohaldus OY ei ole üle vaadanud kõiki oma veebisaidiga lingitud saite ega vastuta sellise lingitud saidi sisu eest. Mis tahes lingi lisamine ei tähenda Amphora Infohaldus OY poolt saidi kinnitamist. Selliste lingitud veebisaitide kasutamine on kasutaja enda vastutusel.

7. Muudatused

Amphora Infohaldus OY võib oma veebisaidil neid teenusetingimusi igal ajal ette teatamata üle vaadata. Selle veebisaidi kasutamisel nõustute, et olete seotud käesolevate teenusetingimuste praeguse versiooniga.

8. Kohaldatav õigus

Neid tingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele ning te pöördute pöördumatult selle riigi või asukoha kohtute ainupädevusse.
 
EML
ELL
Microsoft Partner