Amphora 13.9 versioonijuhend


 1. Versioon 13.9.0
  1. E-teenuse (SOAP teenus) täiendused
  2. “Lisafailid avalikud” seadistus kataloogi seadetes
  3. Kasutaja passiivseks tegemisel eemaldatakse nüüd teavituse linnukesed
  4. Hävitamise ajaloo vaatesse lisatud õiguste kontroll
  5. Dokumendi vormide valikud optimeeritud
  6. Uued HTML mallide mallielemendid
  7. Saadetud e-kirjade registreerimine Outlookist ja E-kirjad moodulist täiendatud
  8. Osapoolte kuvamine parandatud avalikus vaates
  9. Uued „Minu edasi suunatud lõpetamata ülesanded“ ja „Minu edasi suunatud lõpetatud ülesanded“ raportid
  10. Süsteemsete isikute muutmise piirangud lisatud
  11. Spoku ja Eteenuse täiendus – vastusdokumendi seose lisamine
  12. Spoku ja Eteenuse täiendus - registreerimisprofiilis juurdepääsupiirangu lisamise tingimused
  13. Ostuarve kataloogi lisamise õiguse kontroll oli vigane
  14. Müügiarvete parandused ja muudatused
  15. Optimeerimised
  16. Muud muudatused
 2. Versioon 13.9.1
  1. Amphora serverites failide salvestamise muudatus

Versioon 13.9.0

E-teenuse (SOAP teenus) täiendused

E-teenuse kaudu on nüüd võimalik lisaks dokumentide registreerimisele muuta juba olemasolevaid dokumente. Olemasolevatele dokumentidele on võimalik lisada menetlusi. Lisaks on võimalik juba registreeritud dokumentide kohta infot küsida – menetluste ja delegeerimiste ning allkirjastajate andmed.

Vajadus selle teenuse järele on tekkinud eelkõige erinevate taotluste ja avalduste (näiteks asutuse kodulehelt, teisest infosüsteemist jne) edastamiseks Amphorasse, kus toimub juba nende dokumentide menetlemine.

Valmimas on põhjalik E-teenuse juhend. Juhendi hakkab olema kättesaadav nethelp-i keskkonnas Spetsiifiliste juhendite all.

** Selle arenduse teostamist toetasid Amphora kliendid Rae Vallavalitsus ja Järve Biopuhastus
**
Täname!
**

“Lisafailid avalikud” seadistus kataloogi seadetes

Siiamaani oli võimalik kataloogi tasandil vaikimisi avalikuks teha ainult põhifailid. Nüüd on lisandunud vaikimisi lisafailide avalikustamine. Kataloogide seadetes on „Lisafailid avalikud“ märkeruut, mille abil saab kataloogil vaikimisi lisafailid avalikuks teha.

!Lisafailide vaikimisi avalikustamine

Dokumendi lisamisel või muutmisel lisatakse automaatselt „Avalik“ linnukene. Vajadusel saab kasutaja selle linnukese käsitsi ära eemaldada.

!Lisafail avalik

Juhul kui dokumendil ei ole lisafailid avalikud ning sellel dokumendil muudetakse kataloog ja muudetud kataloogil on vaikimisi lisafailid avalikud, siis muudab Amphora automaatselt lisafailid avalikuks (lisab Avalik linnukese)

Kasutaja passiivseks tegemisel eemaldatakse nüüd teavituse linnukesed

Tavaliselt tehakse kasutaja passiivseks siis kui töötaja on töölt lahkunud ning edaspidi Amphora ei tohiks enam sellele kasutajale ühtegi teavitust saata. Hiljuti on esinenud olukordi, kus Amphora on passiivse kasutaja e-postile saatnud vale sisuga teavituse.

Alates 13.9.0 versioonist eemaldab Amphora kasutaja passiivseks tegemisel kõik teavituse linnukesed (kasutaja Personaalsed seaded -> Teated paneel). Kui kasutaja muudetakse tagasi aktiivseks, on vaja kasutajal käsitsi teavituse linnukesed sisse lülitada.

Lisaks eemaldasime juba olemasolevatel passiivsetel kasutajatel kõik teavituse linnukesed.

Teavituste linnukesed:

!Lisafailide vaikimisi avalikustamine

Hävitamise ajaloo vaatesse lisatud õiguste kontroll

Arhiivi moodulis -> Hävitamise vaates on olemas Hävitamiste ajalugu nupp, mille abil on võimalik vaadata arhiivitoimikute hävitamise ajalugu (millised arhiivitoimikud on hävitatud, kelle poolt on hävitatud, millal on hävitatud jne). Varasemates versioonides puudus selles vaates õiguste kontroll, mis tähendab seda, et terve hävitamise ajalugu oli nähtav kõikidele kasutajatele, kellel oli Arhiivi moodul nähtavaks tehtud.

Selles versioonis lisasime hävitamise ajaloo kuvamise vaatesse õiguste kontroll. Õiguste kontrollimisel arvestatakse hävitamise akti kataloogi ning kontrollitakse kasutaja õigused. Kui kasutajal on piiratud lugemine, lugemine, lugemine + lisamine, muutmine ning administreerimine õigused kataloogile, kuhu hävitamise akt salvestati, siis hävitamise ajaloosündmus on sellele kasutajale nähtav.

Dokumendi vormide valikud optimeeritud

Testimise käigus selgus, et mõnedes keskkondades teevad dokumendi vormide valikud Amphora keskkonna aeglaseks. Seoses sellega täiendasime andmebaasi protseduurid, mis vastutavad vormi valikute kuvamise eest. Optimeerimine mõjutab nii dokumendi muutmise vaates (1) vormi valikute kuvamist kui ka kiirmenüüs (2) vormi valikute kuvamist.

1.

!Vormide valiku rippmenüü

2.

!Vormide kiirvalik

Uued HTML mallide mallielemendid

Lisatud kolm uut HTML mallide mallielementi:

::MODIFYDATE:: - viimase versiooni muutmise kuupäev.
::MODIFYDATETIME:: - viimase versiooni muutmise kuupäev koos kellaajaga.
::CREATEDATETIME:: - esimese versiooni kuupäev koos kellaajaga.

Lisaks sai muudetud juba olemasolev mallielement ::CREATEDATE:: . Varem asendas Amphora selle mallielemendi dokumendi viimase versiooni kuupäevaga, kuid nüüdsest asendatakse dokumendi esimese versiooni kuupäevaga.

Saadetud e-kirjade registreerimine Outlookist ja E-kirjad moodulist täiendatud

Saadetud e-kirjade registreerimine sai selles versioonis täiendatud. Juhul kui e-kiri on saadetud mitmele saajale, siis nüüd Amphora kannab kõikide saajate andmed Edastused paneeli. Eelmistes versioonides valis Amphora esimese saaja ning lisas ainult ühe edastuse.

Osapoolte kuvamine parandatud avalikus vaates

Dokumendi osapooleks on võimalik valida asutused, mis on lisatud Amphora keskkonnas Asutused moodulis. Probleeme tekitasid sellised asutused, millel puudus registrikood. Avalikus vaates kuvati sellised asutused listivaates osapoolte veerus ning ka osapoolte paneelis eraisikutena (“eraisik”). 13.9.0 versioonis on antud viga parandatud. Edaspidi kuvatakse eraisiku asemel asutuse nimetus.

!Asutuse kuvamine avalikus vaates

Uued „Minu edasi suunatud lõpetamata ülesanded“ ja „Minu edasi suunatud lõpetatud ülesanded“ raportid

Minu edasi suunatud lõpetamata ülesanded – raport väljastab kasutaja poolt edasi suunatud ülesanded, mis on veel lõpetamata staatusega. Ülesanded kuvatakse eraldi, st kui menetluse koosseisus on näiteks neli ülesannet, siis neli ülesannet kuvatakse eraldi. Juhul kui tegu on järjestiktäitmise menetlusega, kuvatakse ainult aktiivsed ülesanded ühekaupa (Ootel staatusega ülesanded ei kuvata, kuna need ülesanded pole veel loodud).
Raporti veerud – Pealkiri, Täitja, Ülesande tüüp, Moodul, Saadetud kuupäev ning Tähtaeg.

Minu edasi suunatud lõpetatud ülesanded – raport väljastab kasutaja poolt edasi suunatud ülesanded, mis on juba lõpetatud. Ülesanded kuvatakse eraldi, st kui menetluse koosseisus on näiteks neli ülesannet ning nendest on kaks lõpetatud staatusega, siis kuvatakse ainult kaks lõpetatud staatusega ülesannet.
Raporti veerud – Pealkiri, Täitja, Ülesande tüüp, Moodul, Saadetud kuupäev ning Lõpetatud kuupäev.

Süsteemsete isikute muutmise piirangud lisatud

Süsteemsed isikud, nagu ka tavalised isikud, asuvad Isikute moodulis ning neid isikuid on võimalik samamoodi muuta. Varem said kõik kasutajad (kaasa arvatud ka tavakasutajad), kellel oli Isikute moodul nähtav, muuta süsteemsete isikute andmeid. See omakord tekitas probleeme mõnedes keskkondades.

Alates 13.9.0 versioonist ei ole enam tavakasutajatel võimalik süsteemseid isikuid muuta. Süsteemne isik on alati seotud Amphora kasutajaga ning kasutajal on alati seos üksusega. Süsteemse isiku avamisel kontrollib Amphora üksuse õigusi ning kui üksuse õigus on väiksem kui Administreerimine, siis salvestamise nupp ei ole aktiivsed.

Spoku ja Eteenuse täiendus – vastusdokumendi seose lisamine

Spoku ja E-teenuse kaudu saabunud dokumente on nüüd võimalik seostada algse dokumendiga, ehk siis Amphora lisab vastusdokumendi (järjedokumendi) seose. Antud funktsionaalsus võib olla kasulik olukorras, kus näiteks alguses registreeritakse Spokust saabunud taotlus ning hiljem järjedokumendina on vaja registreerida aruanne.

Selleks sai lisatud uus fields InitiativeLetter, millega saab Amphorasse edastada algse dokumendi GUID, Item_ID või External_ID, millele peab vastusdokumendi lisama.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Viimsi Vallavalitsus
**
Täname!
**

Spoku ja Eteenuse täiendus - registreerimisprofiilis juurdepääsupiirangu lisamise tingimused

Registreerimisprofiili seadetesse on lisatud "Tegevused" paneel, kus on võimalik lisada teatud tingimused, mille alusel Amphora saab otsustada, kas saabunud dokumendile on vaja lisada kataloogi vaikeseadetes olev juurdepääsupiirang või mitte.

Antud funktsionaalsust on mõistlik kasutada eelkõige nende taotluste ja avalduste puhul, mille esitajad võivad olla kas eraisikud või juriidilised isikud. Ehk siis eraisiku puhul on saabunud taotlusele vaja lisada juurdepääsupiirang ning juriidilise isiku puhul mitte. Kuna tavaliselt registreeritakse nii eraisiku kui ka juriidilise isiku taotlused samasse kataloogi, siis varem sellist võimalust Amphoras ei olnud.

"Tegevused" paneel:

!Tegevused paneel

 1. XML andmeväli, mille seest väärtust otsitakse.
 2. Reegli tüübi valiku rippmenüü. Kokku on kuus valikut - Võrdne, Ei ole võrdne, Algus sisaldab, Lõpp sisaldab, Sisaldab ning Ei sisalda. Vaikimisi on valitud Võrdne reegli tüüp.
 3. Välja väärtus – täpne väärtus, mida Amphora uue dokumendi saabumisel võrdleb kasutades valitud reegli tüüpi.
 4. Tegevuse valik. Kokku on kaks valikut - Aktiveeri ja Deaktiveeri.

Kui tingimus on tõene ning tegevuseks on valitud Aktiveeri, siis Amphora lisab saabunud dokumendile piirangu.
Näide: XML väljaks on valitud "taotleja", reegli tüüp on Võrdne ning välja väärtuse väljale on kirjutatud "eraisik". Kui saabunud dokumendil on "taotleja" väljal väärtus "eraisik", siis tingimus on tõene ning käivitatakse Aktiveeri tegevus, millega lisatakse juurdepääsupiirang.

Kui tingimus on tõene ning tegevuseks on valitud Deaktiveeri, siis Amphora ei lisa saabunud dokumendile piirangu.
Näide: XML väljaks on valitud "taotleja", reegli tüüp on Võrdne ning välja väärtuse väljale on kirjutatud "asutus". Kui saabunud dokumendil on "taotleja" väljal väärtus "asutus", siis tingimus on tõene ning käivitatakse Deaktiveeri tegevus, millega Amphora ei lisa sellele dokumendile piirangu, kuigi kataloogil on vaikimisi piirang olemas.

Kui tingimus ei ole tõene, siis Amphora ignoreerib valitud tegevuse ning lisab vaikimisi kataloogi piirangu.

NB! Juurdepääsupiirangu alus ja muu info võetakse kataloogi seadetest. Seega on oluline, et kataloogil oleks vaikimisi juurdepääsupiirang seadistatud.

** Selle arenduse teostamist toetasid Amphora kliendid Rakvere Linnavalitsus ja Jõgeva Vallavalitsus
**
Täname!
**

Ostuarve kataloogi lisamise õiguse kontroll oli vigane

Probleem esines nende ostuarvetega, mis ei olnud kasutaja enda poolt lisatud ning kataloog oli puudu. Sellisele arvele kataloogi lisamisel ning seejärel näiteks konteeringurea lisamisel andis Amphora veateate – Access denied ning edasi ei olnud enam võimalik selle arvega tööd teha. Nüüdseks on antud viga parandatud.

Müügiarvete parandused ja muudatused

 • Müügiarve PDF failile lisatakse nüüd iga rea käibemaksu % eraldi juhul kui see erineb.
  Näide:
  Müügiarvel on kaks rida ning ridadel on käibemaksu % erinev.
  !Müügiarve PDF erinevate KMidega
 • Müügiarve real „Alla- ja juurdehindlus“ summa arvutamine on korda tehtud. Juhul kui müügiarvel oli mitu arverida ning vähemalt kahel real oli „Alla- ja juurdehindlus“ summa sisestatud, siis ülemise rea summa arvutati valesti peale müügiarve salvestamist.

Optimeerimised

 1. Harva võisid kasutajatel tekkida Amphora kasutamisel Deadlock veateated. Need veateated olid tingitud sellest, et Amphora ei suutnud osade tegevuste logid lisada andmebaasi. Seoses sellega täiendasime logide lisamise andmebaasi protseduurid.
 2. Deadlock veateated võisid tekkida dokumendi avamisel, kus oli väga palju edastusi (150+). Vajalikud andmebaasi muudatused on tehtud selles versioonis.
 3. Tavapärase monitooringuga leidsime, et seoste päringud võisid Amphora keskkonna aeglaseks teha. Näiteks mõnede dokumentide seoste päringud (Dokumendi avamisel) võtsid aega umbes ~5sek. Peale andmebaasi muudatusi aeglased päringud palju kiiremaks (5 sek -> ~0.6 sek).

Muud muudatused

 • Registreerimise profiili seadetes on asja koosseisu tingimuse lisamise tabel täiendatud. Lisa uus tingimus nupp on nüüd lisatud ka tabeli lõppu. Juhul kui registreerimise profiilis on palju tingimusi lisatud, lihtsam ja kiirem on kasutada alumist nuppu uue tingimuse lisamiseks.
  !Reg. profiili asja nupp
 • Uuendatud Telerik komponendid 2021.2.616 -> 2021.3.1111

Versioon 13.9.1

Amphora serverites failide salvestamise muudatus

Amphora keskkondades on olnud olukordi, kus serveri kõvaketas oli täis saanud ning tänu sellele oli Amphora keskkonnas töö häiritud (ei olnud võimalik uusi dokumente registreerida, olemasolevaid dokumente muuta jne). Selleks, et taolised olukorrad tulevikus enam ei korduks, sai lisatud Amphora ajutiste failide kausta ja kustutatud failide kaustade täiendava seadistamise võimalus. See võimaldab serverite erinevate kettamassiividel paindlikumalt ruumi hallata.

Tegemist on tehnilise muudatusega. Amphora kasutajatele see kuidagi välja ei paista ning funktsionaalsust ei mõjuta.


Viimati muudetud: 30. detsember ‎2021, 16:14:56